Skip to toolbar
  • Handy Korsholm posted an update 1 month, 1 week ago

    Chữ tướng này, nếu dùng danh từ của giới khoa học hiện nay để nói, tướng là hiện tượng. Quy nạp vô lượng vô tận hiện tượng thành ba loại lớn, thứ nhất là hiện tượng vật chất, thứ hai hiện tượng tinh thần, thứ ba hiện tượng tự nhiên. Ba loại lớn này bao gồm mọi hiện tượng trong thế xuất thế gian. Ba loại hiện tượng này đều không phải thật, phải xả bỏ tất cả, phải lìa xa tất cả. (Trích từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú – 600 Tập)Đệ Tử Quy là nói về giới luật, giới căn bản. Có Đệ Tử Quy, có Cảm Ứng Thiên, sẽ thực hành được Thập Thiện Nghiệp Đạo, không khó. Ngày nay không hành được Thập Thiện Nghiệp Đạo vì không có Đệ Tử Quy, không có Cảm Ứng Thiên, nên Thập Thiện Nghiệp Đạo quý vị không thực hành được, không thể không coi trọng. Không coi trọng, đời này nhất định uổng phí, như vậy thật đáng tiếc. Trong luân hồi lục đạo, lần sau gặp được nhân duyên này, không biết đến kiếp nào. Trôi lăn trong luân hồi lục đạo, không biết chịu bao nhiêu khổ, không biết đến kiếp nào mới gặp được. Thế nên Đức Phật dạy: “Thân người khó được, Phật pháp khó gặp”. Đây là lời nói chân thật, được thân người, được nghe Phật pháp không dễ! Trong đời này nắm chặt, nắm vững, sẽ thành tựu được ngay trong đời này. Đây là chỗ đáng quý của thân người và Phật pháp, phải buông bỏ triệt để. (Trích từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú – 600 Tập)Trong kinh điển đại thừa Đức Phật thường nói: Tự tánh chân như năng sanh năng hiện, có thể sanh tất cả pháp, có thể hiện ra tất cả pháp, sanh và hiện cùng một ý nghĩa. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói: Duy tâm sở hiện, tâm đây là chân tâm, nghĩa là vô vi pháp thân, tức là thể. Chân tâm năng hiện năng sanh. Tất cả vạn pháp này biến hóa vô cùng, đây là thức biến, thức có thể biến. Thức là gì? Thức là phân biệt chấp trước, thức thứ sáu và thức thứ bảy. Thức thứ bảy là chấp trước, thức thứ sáu là phân biệt, nó có thể biến, biến hiện ra vũ trụ, biến hiện ra vạn vật, biến hiện ra chúng sanh. Thế giới Cực Lạc cũng từ thể này biến hiện ra, hiện ra Cực Lạc y chánh trang nghiêm. Chánh báo của thế giới Cực Lạc là Chư Phật Bồ Tát. (Trích từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú – 600 Tập)Chúng ta được thân người, gặp được Phật pháp, gặp được đại thừa, gặp được Tịnh độ. Gặp được Tịnh độ, trong đời này có thể thành tựu chăng? Là nói đến khó trong các điều khó, vì sao lại khó như vậy, gặp được rồi mà không thể vãng sanh? Đối với Tịnh tông hiểu chưa đủ thấu triệt, tín tâm không kiên định, nguyện tâm không khẩn thiết. Cảnh giới hiện tiền vẫn còn động tâm, thậm chí vẫn còn thoái chuyển, như vậy là không được. (Trích từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú – 600 Tập)

©2020 the-new-future.com design and developed by kksolution

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

New Report

Close

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account