Skip to toolbar
  • Nếu ta không hiểu được đạo lý này, cũng sanh vào đồng cư tịnh độ. Nhưng chỉ có thể nhìn thấy đồng cư tịnh độ, còn thượng tam độ không nhìn thấy. Điểm bất đồng là ở đây. Vì chúng ta tuy là cõi đồng cư, chúng ta đã tu thanh tịnh tâm. Nên đến thế giới Cực Lạc, dễ đạt được thành tựu. Nếu tâm chúng ta không thanh tịnh, sanh đến thế giới Cực Lạc c…[Read more]

  • Ví như người sanh lên cõi trời, trời có ngũ thông là do quả báo mà có được, sanh lên cõi trời là có. Như nhân gian chúng ta, những người có công năng đặc dị, họ là báo thông, nghĩa là họ sanh ra đã có. Nhưng về sau họ biết quá nhiều sự việc, vọng niệm nhiều, tạp niệm nhiều, phiền não nhiều, công năng này không còn nữa. Những thứ này là gì? Chính l…[Read more]

  • Vì thế thế giới đó không có bát nạn, không có bát khổ tam khổ. (Trích từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú – 600 Tập)Chúng ta xưng Bổn Sư, vị thầy căn bản. Người xưa quen xưng là tiên sư, chúng ta xưng Khổng Tử là đại thành chí thánh tiên sư. Đại thành là tập đại thành của Khổng Tử. Trung quốc cổ thánh tiên hiền, lão tổ tông lưu lại rất nhiều giáo huấn,…[Read more]

  • Mời quý vị xem kinh văn: “Sở xứ cung điện, y phục ẩm thực, do như Tha Hóa Tự Tại thiên vương”. Đoạn này trong chú giải Hoàng Niệm Tổ nói rằng: “Hữu hiển bỉ quốc độ chúng sanh y báo siêu thắng, y thực trú tam giả, giai như dục giới chi đảnh đệ lục thiên chi thiên vương”. “Đệ lục thiên” là cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Trong dục giới, đây là tầng cao n…[Read more]

  • Chữ tướng này, nếu dùng danh từ của giới khoa học hiện nay để nói, tướng là hiện tượng. Quy nạp vô lượng vô tận hiện tượng thành ba loại lớn, thứ nhất là hiện tượng vật chất, thứ hai hiện tượng tinh thần, thứ ba hiện tượng tự nhiên. Ba loại lớn này bao gồm mọi hiện tượng trong thế xuất thế gian. Ba loại hiện tượng này đều không phải thật, phải x…[Read more]

  • Handy Korsholm became a registered member 4 months, 1 week ago

©2021 the-new-future.com design and developed by kksolution

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

New Report

Close

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account